Posts tagged ‘Odd’

November 4, 2008

Eye study.1

Oddly morbid eye minimally inspired by Danike's eye.

Oddly morbid eye minimally inspired by Danike's eye.

Tags: , , ,